จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

รับใบประกาศนียบัตร

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบปีการศึกษา  2556 รับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ม.1  ม.4 ม.2  ม.3  ม.5  ม.6 (รายชื่ออาจมีการเพิ่มหรือลบเมื่อผลการเรียนมีปัญหา)

นักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ ให้รีบดำเนินการ(ก่อนเปิดเทอม 6 พ.ค.57)แก้ไขก่อนรายชื่อจะถูกจัดไว้ที่ห้องพิเศษ จะไม่พบรายชื่อในห้องปกติ

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

มอบตัวนักเรียนใหม่ ม. 1และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนธาตุพนมรับมอบตัวนักเรียน ม.1  วันที่ 9 เมษายน  2557 และ ม. 4 วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น - 16.30 น ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวมีดังนี้
    1. ผู้ปกครอง(บิดา มารดา หรือบุคคลบรรลุนิติภาวะที่จะรับผิดชอบนักเรียนขณะเรียน)
    2. ใบ ปพ. 1 ที่แสดงว่าจบ ป. 6 หรือ ม.3 (ถ่ายสำเนาพร้อมถือฉบับจริงมาด้วย)
    3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน(ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
    4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาของนักเรียน(ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
    5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดาของนักเรียน(ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
    6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองหากผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา(ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)
    7. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน  2 แผ่น
    8. เงิน(ในกรณีห้องเรียนพิเศษ)
(หากไม่มีสำเนาบิดามารดาให้นำสูติบัตร(ใบเกิด)ของนักเรียนแทน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เตรียมจบ ม.3 และ ม. 6 ปี 2556

นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา  2556 เตรียมตัวจบดังนี้
- วันที่ 10 มีนาคม  2557 ประกาศผลการเรียน 2/2556 ทุกระดับชั้น เปิดแก้ 0-ร-มส-มผ
- นักเรียนที่ไม่มีปัญหายื่นตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติจบหลักสูตรโดยต้องเตรียม
          1. แบบบันทึกขอจบหลักสูตร(รับที่ห้องวิชาการ)เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
              ภาระงานฝ่ายต่่างๆได้แก่ ฝ่ายการเงิน ห้องสมุด ปกครอง ธนาคารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา
          2. ปพ.1  6 ภาคเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง(รับที่ห้องวิชาการ)
          3. ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6 (สำหรับ ม.3) หรือ จบ ม. 3 (สำหรับ ม. 6) ถ่ายสำเนา
          4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
          5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาจริงของนักเรียน
          6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดาจริงของนักเรียน  
          7. สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(45 ชม.สำหรับ ม.3 และ 60 ชม.สำหรับ ม.6)ผ่านการประเมินจากครูที่ปรึกษา ทั้ง 3 ปี
          8. รูปถ่ายนักเรียนขนาดนิ้วครึ่งที่ถูกระเบียน 2 แผ่น
- เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มี.ค. 57 สำหรับผู้ที่จะจบรอบที่ 1(25 มี.ค.57)
- นักเรียนที่มีปัญหาติด 0-ร-มส-มผ หากแก้ผลการเรียนทันก็สามารถจบในรอบที่ 1 ได้
- เมษายน ถึง พฤษภาคม แจ้งจบได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
- นักเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเริ่มรับใบ ปพ.1 วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป(รับด้วยตนเองหรือ
ผู้ปกครองเท่านั้น)
-นักเรียน ม.6 โอเน็ตออกแล้วรับ ปพ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้เลย นักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการให้เร่งดำเนินการถ้าทันก็จบพร้อมรุ่น ถ้าไม่ทันรอจบไม่พร้อมรุ่น 
                 (กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวบนเว็บนี้)